WE Welkom

Hartelijk welkom op de website van World Evangelism!

Neem gerust de tijd om deze website te bekijken.
We hopen dat u een beeld krijgt van wat wij allemaal in Uganda doen.
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Matteüs 28:19) God geeft ons de kracht om uit te gaan in de wereld om Zijn woord te verkondigen. Wij willen met World Evangelism gehoor geven aan de opdracht die God ons gegeven heeft.

Wij van World Evangelism doen onze uiterste best om het werk waar God ons voor geroepen heeft te vervullen We willen dat alle mensen tot de erkentenis der waarheid komen dat er geen andere weg is dan alleen door Jezus Christus de Zoon van God. Die ons eeuwig leven geeft in de hemel en wie niet gelooft in Jezus Christus zal niet in de hemel komen, maar voor eeuwig gescheiden worden van God en in de poels des vuurs geworpen worden. 

Uganda ligt in Afrika en is bijna 6 x groter dan Nederland. Er leven ongeveer 2 x het aantal inwoners (32,4 miljoen) van Nederland (16,7 miljoen). De meeste mensen leven in arme omstandigheden. Het gemiddeld jaarinkomen in Uganda is ongeveer € 885,- De levensverwachting is in Uganda slechts 52 jaar. In Nederland is dat 80 jaar. Het aantal aidsgevallen is in Uganda erg hoog, bijna 1 miljoen mensen hebben Aids.

 

WE Are

 

Pieter en Faith Jansen, hebben in Uganda in Katabi in het district Entebbe gewoond. vanaf 2018  is het gezin naar Nederland verhuist en nu werken ze vanuit Nederland voor World Evangelism. Door middel van de Stichting World Evangelism willen zij handen en voeten geven aan de roeping van God die zij op hun leven ervaren.

Pieter komt uit Nederland. Hij heeft een groot verlangen om het Woord van God en het evangelie met anderen te delen en mensen te helpen geestelijk te groeien. In Nederland is hij jarenlang dienstbaar geweest in verschillende kerken.

In december 2007 is Pieter naar Uganda vertrokken. Daarvoor is hij al een aantal keren naar Uganda gegaan om te preken en gemeentes te ondersteunen. Hij ervaart sterk dat God hem daar wil gebruiken om meer over Zijn woord te vertellen en deze mensen te helpen met hun geestelijke groei. Veel Ugandeese christenen hebben geen bijbel omdat die te duur voor hen is. Zij kunnen dus niet zelf het Woord lezen of bestuderen.

Pieter is getrouwd met een Ugandeese vrouw. Haar naam in de taal Luganda is “Kukiriza” dat betekend “Faith”. Zij hebben twee dochters: Dunamis en Michelle.

Faith ervaart dat God haar geroepen heeft om Zijn woord bekend te maken in haar geboorteland. Faith heeft diverse talenten en terreinen waar God haar in gebruikt. Ze zingt, preekt, onderwijst en ze vertaald sprekers vanuit het Engels naar de taal die in Uganda gesproken wordt. Ook ervaart ze dat God haar wil gebruiken voor kansarme mensen en specifiek voor jonge meisjes en ouderen. De meisjes wil ze helpen d..m.v. bijbelse waarheden en praktisch hulp. Voor de ouderen generatie wil ze trainingen geven in diverse vaardigheden, zodat ze niet afhankelijk worden en een visie voor hun leven te geven. Voordat Pieter Faith leerde kennen, werkte ze met diverse voorgangers samen en als er sprekers vanuit Amerika of Engeland kwamen werd ze gevraagd om te vertalen. Voor Stichting World Evangelism doet Faith veel voor ons project WE Care.

Michelle de oudste dochter wil graag financieel adviseur worden. Ze zit nu in Nederland op school en heeft de Nederlandse taal al aardig onder de knie. Ook voor Gods koninkrijk wil ze zich inzetten voor de jongere generatie, vooral meiden dat ze zich uitstrekken naar de roeping van God op hun leven. Dat ze door hun Christelijke normen en warden anderen kunnen bereiken. Michelle houdt van dansen.

Dunamis de jongste dochter wil graag ambassadrice worden. Ook zij zit in Nederland op school. Dunamis houdt van dans, zang en drama/acteren. Ze heeft al eigen liedjes gescheven. Ze wil graag weeskinderen helpen door het bouwen van een center, waar ze niet alleen wonen maar ook onderwijs krijgen. Ze wil vooral een beter leven voor die kinderen. Ze wil haar project door middle van haar muziek haar ondersteunen. Op dit moment als ze iets voor haar zingen ontvangt, ondersteunt ze diverse kinderen die niet naar school kunnen.

 Samen vormen ze een geweldig team voor Gods koninkrijk!

Wat wij geloven:

We geloven in de Bijbel van het begin tot het einde (Johannes 17:17)
We geloven dat de Bijbel, Gods woord is (Kolossenzen 3:16)
 We geloven dat de Bijbel de waarheid is (Psalmen 119:160)
 We geloven in Jezus Christus de Zoon van God (Johannes 3:16,17)
We geloven dat alle mensen gezondigd hebben tegen God en dat we Jezus Christus nodig
hebben als onze redder en verlosser (Romeinen 3:23)
We geloven dat Jezus Christus is the enige weg tot God de Vader (Johannes 14:6)
We geloven dat je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser/redder moet aannemen (Romeinen 10:9)
We geloven in de waterdoop (Matteüs 28:19)
We geloven dat je volledig onderwater gedoopt moet worden (Romeinen 6:3-11)
We geloven in de Heilige Geest (Johannes 14:26)
We geloven in de doop van de Heilige Geest ( Handelingen 1:5, 8 handelingen 2:4)
We geloven in de gaven van de Heilige Geest (1Korinthiërs 12:4-11)
We geloven in het avondmaal (1Korinthiërs 11:23-27)
We geloven dat Jezus Christus terugkomt voor Zijn bruid (Matteüs 24)
We geloven dat we eeuwig leven hebben in de hemel, alleen als je Jezus Christus als je
 persoonlijke verlosser / redder aangenomen hebt ( Johannes 3:16 en 1 Johannes 5: 11)
We geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en dat Zij één zijn (Johannes 10:30)

 

WE

WE staat voor World Evangelism en voor Wij in het Engels. Het gaat erom wat wij doen of kunnen doen. WE is verdeeld in nu 6 diverse projecten die ik hieronder zal beschrijven. en de 7de is WE Care waar we een blog pagina voor hebben. Naast deze projecten hebben we ook WE Missions en ons training centrum Good News Training Center. G.N.T.C..                                                                                                                             

WE Teach                                          

                                                           

WE Teach is het onderwijs project van World Evangelism. We geven onderwijs over bepaalde onderwerpen uit de Bijbel. We hebben een training school, waar diverse mensen zich vrijwillig kunnen aanmelden om meer te leren over een bepaald onderwerp. Bij het onderwijs gaan we dieper in op een tekst of Bijbelgedeelte dan bij het preken.                   

In Uganda hebben wij een training Center en sinds 2020 zijn we gestart met app groepen waar we onderwijs geven. De ene groep is meer algemeen gericht en de andere behandelen we voor een bepaalde periode 1 specifiek onderwerp of Bijbel boek.           

Het doel van het WE Teach is dat mensen het onderwijs door kunnen geven aan anderen en dat ze door het volgen van het onderwijs, meer en meer Gods stem leren te verstaan en zo ook weten wat Zijn plan voor hun is.                                                                        

WE Teach is net als de andere projecten een doel om Gods Koninkrijk te bouwen.                                                                                                                                          

WE PReach


                                                            

WE Preach gaat om het verkondigen en preken van het Woord van God. In Uganda doen we dit door naar diverse kerken te gaan en daar tijdens een dienst of op speciale avond te spreken. Het preken wordt door diverse mensen van World Evangelism gedaan. Het doel is mensen bekend te maken met het Woord van God en dat mensen geestelijk volwassen worden, zodat ze uit kunnen gaan om het Woord te verkondigen. De preken zijn toegespitst op onderwerpen van het dagelijks leven, of voorbeelden uit het leven van de spreker, waarbij men dingen kan leren of toepassen in hun eigen leven en eigen situaties.                                                                                                                                

De mensen van World Evangelism bezoeken ook de huisgroepen die we gestart zijn onder het project WE Reach. Ze preken daar en gaan dan naar de volgende huisgroep. Het doel is om daar basis dingen van de bijbel te leren als voorbeeld het leven van Noach of David zodat men vanuit daar verder door kan praten en leren.                                                 

Voor mij geldt dat ik spreek op online kanalen of in kerken waar ik uitgenodigd wordt, zowel in Nederland als andere landen.                                                                              

WE REACH                    

                                                                                

We willen mensen bereiken met het woord van God en vertellen dat: Alzo lief heeft God de vader de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Christus Jezus) gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem geloofd niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

We hebben binnen World Evangelism diverse mensen die van huis naar huis evangeliseren en daarnaast houden we diverse evangelisatie diensten op verschillende plaatsen en in verschillende dorpen, op dit moment in Uganda. Het doel is om Gods Koninkrijk te bouwen en mensen te vertellen dat ze Jezus Christus als hun redder en verlosser kunnen aannemen

In de 2020 hebben we huisgroepen opgericht, hier kunnen mensen bij elkaar komen. Het maakt niet uit naar welke kerk je gaat, of je wel of niet gelooft. Het doel van deze huisgroepen is dat men meer kan leren of te weten kan komen over het Christelijk geloof. Er zijn mensen die we aangesteld hebben om deze huisgroepen te leiden. De huisgroep samenkomsten worden met een maaltijd afgesloten. Een soort van Alpha cursus, maar dan zonder het materiaal ervan                                                                                          

WE HEAL                             

                                      

Daarom lezen we diverse stukken in de Bijbel over genezing. We zullen kijken naar de verschillen en naar de overeenkomsten in de manier van genezen. Ook kijken we naar voorbeelden van genezingen uit het oude testament en het nieuwe, en in het leven van Christus en na Zijn opstanding. Is Bijbelse genezing ook nog voor nu, heden ten dagen, of was het alleen tot aan de tijd van handelingen?                                                               
Wat leert de Bijbel ons over: genezing door handoplegging, genezing door geloof, genezing door gebed, Genezing door zalven met olie en de gave van genezing. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden Markus 16:18:b.                     
We kijken ook naar het waarom de ene wel geneest en een ander niet.                            
 
Hoeveel heeft geloof met genezing te maken? Kan je Bijbels genezen, zonder geloof. En het gelovig gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten Jacobus 5:15                                                                                                                                    
het doel van WE Heal is om een stevig fundament over Bijbelse genezing neer te leggen, zodat een Christen Bijbelse genezing kan uitleggen.                                                         
En het gelovig gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten Jacobus 5:15
                                                                                                                                   

WE PRAY                                 

                                          

WE Pray is ten eerste een gebedsgroep voor de bediening. Dit bestaat nu uit Het bestuur van de Stichting en de raad van toezicht. Elke donderdagavond is er nu zo’n moment van gebed voor de bediening,                                                                                                   
WE Pray is ook om Christenen te leren een leven van gebed te hebben. Zonder gebed gebeurd er niets en het is belangrijk dat gelovige weet hoe en waarom te bidden. Gebed is de motor die geloof in actie zet. Je hebt niets omdat je niet bidt. of je bidt wel, maar je ontvangt niets, doordat je verkeerd bidt. Jacobus 4: 2B-3 Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleent wordt. Jacobus 5 vers 16B.